Osaatko lukea palkkalaskelmaa? Osa 1

Rahapalkka on peruspalkka (esim. tuntipalkka tai kuukausipalkka), erilaiset lisät, lomapalkka ym. rahana maksettava palkkaerät yhteensä.

Luontoisetu on jonakin muuna vastikkeena kuin rahana maksettava palkka tai rahapalkan lisäksi suoritettava etu, kuten puhelinetu, lounasetu tai autoetu. Palkanlaskennassa siitä käsitellään ennakonpidätys ja työntekijältä perittävät pakolliset työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, joten luontoisetu vaikuttaa brutto- ja nettopalkkaan ainoastaan niiden osalta. Luontoisetu ei siis vaikuta muuten maksettavaan palkkaan koska etu saadaan muuna kuin rahana.

Bruttopalkasta (rahapalkka + luontoisedut) lasketaan ennakonpidätys ja työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut vuosittain vahvistettujen prosenttien mukaisesti. Veroja ja työntekijämaksuja ei kuitenkaan vähennetä bruttopalkasta vaan ne vähennetään rahapalkasta. Bruttopalkka = rahapalkka silloin kun työntekijällä ei ole luontoisetuja.

palkkakulut laskelma

 

Ennakonpidätys toimitetaan työntekijän verokortin veroprosentin ja tulorajan mukaisesti. Ennakonpidätyksen verot ovat valtionvero, kunnallisvero, (kirkollisvero) ja vakuutetun sairausvakuutusmaksu. Työnantaja tilittää ennakonpidätyksen veron verohallintoon, josta se tilitetään edelleen kunnille, valtiolle ja seurakunnille ja Kansaneläkelaitokselle. Sairausvakuutusmaksun päivärahamaksu 1,58 % sisältyy jo ennakonpidätykseen mutta voi näkyä omana tietonaan palkkalaskelmalla. Sillä katetaan palkansaajien sairaus- ja vanhempainpäivärahat, jotka KELA maksaa. Työnantaja saa osan rahoista korvaukseksi vanhempainpäiväraha-ajan lomapalkoista ja työterveyshuollon järjestämisestä. Työnantajat maksavat vielä lisäksi työnantajan sairausvakuutusmaksua joka on 1,08 % palkkasummasta. Ennakonpidätys perustuu arvioon palkkatuloista ja lopullinen verotus tarkistetaan vuoden loputtua ja maksetut verot korjataan joko veronpalautuksella tai jäännösverolla.

Työntekijän työeläkemaksu on vuonna 2017 6,15 % (17-52-vuotiailla ja yli 63-vuotiailla) tai 7,65 % (53-62-vuotiaat). Kokonaiseläkemaksu on 25,1 % bruttopalkkasummasta josta lopun maksaa työnantaja ja tilittää koko summan työeläkeyhtiöön. Tällä hetkellä noin 5/6 maksuista menee suoraan eläkkeiden maksuun ja 1/6 rahastoidaan tulevaisuuden käyttöä varten.

Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on vuonna 2017 1,6 % ja työnantajan osuus 0,8 % (alle 2 059 500 euron palkkasummasta). Maksu tilitetään Työttömyysvakuutusrahastolle, josta rahoitetaan ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Valtio rahoittaa verotuloilla ansioturvaa vain peruspäivärahan suuruiselta osalta. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa voi saada henkilö, joka kuuluu työttömyyskassaan ja täyttää työssäoloehdon.

Nettopalkka on rahapalkkasumma, josta on vähennetty ennakonpidätys ja muut lakisääteiset maksut. Nettopalkasta voidaan vähentää esimerkiksi erikseen sovittaessa ammattiyhdistysjäsenmaksu (ammattiliiton määräämä % bruttopalkasta) ja lisätä mahdolliset verottomat korvaukset kuten kilometrikorvaukset ja päivärahat. Maksettavan summan saat tilillesi palkkapäivänä.

Palkanlaskentaterveisin,

Anne

Ota
yhteyttä
Website by Haaja